xem tướng nốt ruồi ở cổ phụ nữ

Ý nghĩa nốt ruồi trên mặt của phụ nữ

Nốt ruồi mọc ở Cao Quảng số hại cha mẹ; ở Phụ giác, Kiếp môn, Hổ giác chủ về chết trận, chết vì gươm đao, tên bay đạn lạc; ở Biên địa, Xích dương, Ngư vĩ chủ về chết đường